Personer med behov av Hemtjänst: 3 December Internationella Dagen för Personer med Funktionsnedsättning

posted in: Hälsa | 0

Varför inte i år fokusera på de fördelar som hemtjänstvård kan ge?

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning (World Day of Persons with Disabilities) inrättades för att firas den 3 december sedan 1992, eftersom FN:s generalförsamling den dagen antog handlingsprogrammet för personer med särskilda behov.

Omfattningen av dess etablering

Det är ett initiativ från FN:s organisation för att främja åtgärder för att stödja våra specifika medborgare, men också för att informera och väcka vårt samhälle. Världshälsoorganisationens uppdrag är att förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning genom nationella, regionala och globala insatser och att öka medvetenheten.

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning ger en möjlighet för regeringar, organisationer och samhällen att fokusera sin uppmärksamhet på rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Det syftar till att främja förståelse för funktionshinderfrågor och mobilisera stöd för funktionshindrades värdighet och välbefinnande. Det syftar också till att uppmärksamma det faktum att vinsten av att inkludera funktionshindrade i varje aspekt av livet är total och berör oss alla.

Funktionshinder och deras särskilda behov

När vi hänvisar till särskilda behov menar vi alla psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar som behöver särskild behandling så att personen på samma sätt kan utveckla alla sina förmågor och ansluta sig till samhället. Dessa kan vara sensoriska funktionshinder (blindhet, dövhet) fysiska funktionsnedsättningar, (cerebral pares, amputerade lemmar) mental retardation, kromosomala syndrom, Pervasive Developmental Disorder (autism), specifika inlärningssvårigheter (dyslexi, etc.).

Vad statistiken säger om personer med funktionsnedsättning

Cirka 15 % av världens befolkning, eller en miljard människor och mer, lever med funktionshinder. Ofta är vi omedvetna om det stora antalet medborgare som lever med funktionshinder och de utmaningar de står inför.

Den första världsrapporten om funktionshinder avslöjar att av en miljard människor med särskilda behov av hemtjänst världen över möter en femtedel av dem, det vill säga 110-190 miljoner människor, betydande svårigheter i sina dagliga liv. Dessutom är en fjärdedel av världens befolkning direkt påverkad av funktionshinder, inklusive deras vårdgivare och familjemedlemmar.

Utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter

Bristande uppmärksamhet på behoven hos personer med funktionsnedsättning innebär att de möter hinder vid varje tur i livet. Människor med funktionsnedsättning har i allmänhet sämre hälsa, mindre utbildning, färre ekonomiska möjligheter och högre fattigdom än personer utan funktionshinder. Dessa människor är fortfarande till stor del marginaliserade, är ofta arbetslösa och har högre dödlighet. Många personer med funktionsnedsättning har begränsad eller ingen tillgång till hälsovård och rehabilitering, utbildning, kompetensutveckling och sysselsättningsmöjligheter.

Hur kan sjukvården förbättra sitt välbefinnande?

Hemtjänst är en grupp riktade professionella tjänster som syftar till att ge vård till personer med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar i deras hem. En professionell hemvårdare är en specialutbildad person för att övervaka den medicinska behandlingen av dessa personer, i hemmet, samt hjälpa dem att utföra sina dagliga aktiviteter på ett säkert och framgångsrikt sätt.

Ett brett utbud av tjänster ingår i hemtjänst, detta professionella område för anpassade tjänster som gör det möjligt för patienter att leva ett självständigt liv och befria deras familjer från den avsevärda mängd stress som att ta hand om dem medför.

Varför inte i år fokusera på de fördelar som Hemtjänst kan ge?

Att öka medvetenheten om behoven hos personer med funktionsnedsättning och metoderna för att möta dessa behov med hemtjänst och stolthet bör vara centralt inte bara på den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning utan på alla dagar på året.

Så i år, den 3 december, om du har någon närstående som lider av någon form av funktionsnedsättning, varför inte leta efter den bästa hemtjänsten du kan erbjuda honom? Bor du i Göteborgs- och Mölndals området kan du nå ut till Alma Vård & Omsorg som är en pionjär inom sektorn.

Hemtjänst

Om du själv hjälper någon kär och vill ha städråd när det gäller coronaviruset så har vi en artikel om det här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *